Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Projekt z dnia 17 kwietnia 2007 r.
 
 
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

 

z dnia ....................................... 2007 r.

 

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji

 

    Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym osób nieposiadających wykształcenia średniego ubiegających się o przyjęcie do służby
w oddziałach prewencji Policji, zwanych dalej „kandydatami do służby”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)      ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r.o Policji;

2)      przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego – Komendanta Głównego Policji oraz komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji;

3)      jednostka szkoleniowa – Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie lub szkołę policyjną;

4)      komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów – właściwą w sprawach postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do służby komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji lub komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;

5)      poświadczenie bezpieczeństwa – dokument uprawniający do dostępu do informacji niejawnych, wydany po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. 2)).

§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby, zwane dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, ma na celu ustalenie, czy kandydat do służby spełnia określone w ustawie warunki przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji do tej służby.

       2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w formie otwartego konkursu.  

§ 4. 1. Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku, ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do tej służby w danym roku kalendarzowym i podaje je w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919
i z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

      2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się co najmniej w jednym dzienniku
o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

§ 5. 1. W przypadku kandydatów do służby kontraktowej w oddziałach prewencji Policji Komendant Główny Policji podaje, w formie ogłoszenia, do publicznej wiadomości informację o przyjmowaniu do służby w Policji tej grupy kandydatów do służby.

      2. Do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 4 ust. 2.

§ 6. 1. Postępowanie kwalifikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4.

      2. W przypadku kandydatów do służby kontraktowej w oddziałach prewencji Policji postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 7. 1. Na podstawie ogłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza w prasie, co najmniej
w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim, oraz na stronie internetowej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz umieszcza w siedzibie tych komend, a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, ogłoszenie o przyjmowaniu do służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, zwane dalej „ogłoszeniem”.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1)       wskazanie nazw i adresów jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci do służby;

2)       informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służbyokreślonych w ustawie;

3)       preferencje kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

4)      wskazanie wymaganych dokumentów, którymi są:

a)    podanie o przyjęcie do służby,

b)    wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

c)    własnoręcznie napisany życiorys,

d)    świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

e)     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

f)      wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia
22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych,

g)    książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

h)    oświadczenie w przedmiocie toczących się przeciwko kandydatowi do służby postępowań karnych lub postępowań w sprawach o wykroczenia,

i)      inne niż wymienione w lit. a-h dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika
z odrębnych przepisów;

5)       wskazanie miejsca złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. a – c i e;

6)      określenie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d, f i h kandydat do służby składa
w terminie i miejscu wskazanym przez przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby.

4. Wzór kwestionariusza osobowego kandydata do służby stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. h, stanowi załącznik
   nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w:

1)       Komendzie Głównej Policji – wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji w charakterze członków personelu lotniczego posiadających uprawnienia lotnicze w określonej specjalności, zwanych dalej „członkami personelu lotniczego”;

2)       komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – wobec kandydatów do służby
w jednostkach organizacyjnych Policji podległych właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji oraz wobec kandydatów, o których mowa
w § 11 ust. 5.

§ 9. 1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi jedenprzełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego przy pomocy komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów.

       2. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może zwrócić się
o przeprowadzenie czynności z zakresu tego postępowania lub zlecić ich wykonanie kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji innej niż kierowana przez niego.

§ 10. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1)      oceny dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności
z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu;

2)      przeprowadzenia rozmowy wstępnej mającej na celu w szczególności poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego;

3)      sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby oraz w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. h;

4)      przeprowadzenia testu wiedzy kandydata do służby z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym Policji, oraz bezpieczeństwa publicznego;

5)      oceny sprawności fizycznej kandydata do służby, w tym poborowego, według kryteriów określonych przez Komendanta Głównego Policji;

6)      przeprowadzenia testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne
i osobowościowe kandydata do służby;

7)      przeprowadzenia wywiadu zorganizowanego, mającego na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji kandydata do służby, a także ustalenie jego motywacji do podjęcia służby w Policji;

8)      ustalenia przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

9)      zatwierdzenia przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów do służby spełniających warunki przyjęcia do służby w Policji.

§ 11. 1. Etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 10 pkt 1 - 3 przeprowadza komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów.

      2. Etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 10 pkt 4 i 5, przeprowadza jednostka szkoleniowa.

      3. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 10 pkt 6, przeprowadzają psychologowie pełniący służbę lub zatrudnieni w Komendzie Głównej Policji albo
w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

      4. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 10 pkt 7, przeprowadza powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, zespół w składzie co najmniej dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, z których co najmniej jeden jest funkcjonariuszem Policji. W skład zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele właściwych rzeczowo służb Policji oraz psycholog.

     5. Właściwe komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji, z zastrzeżeniem § 8 pkt 1, przeprowadzają wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego w odniesieniu do:

1)      poborowych;

2)       policjantów w służbie kandydackiej i osób przeniesionych do rezerwy, ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji po zakończeniu służby kandydackiej;

3)       kandydatów do służby kontraktowej, w tym kandydatów do służby kontraktowej
w oddziałach prewencji Policji;

4)       członków personelu lotniczego posiadających uprawnienia lotnicze w określonej specjalności;

5)       członków personelu medycznego w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji.

§ 12. Etap postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 10 pkt 3,
w odniesieniu do kandydatów do służby przeprowadza się dwukrotnie, przy czym po raz drugi bezpośrednio przed zatwierdzeniem listy, o której mowa w § 20 ust. 1.

§ 13. 1. Poborowy przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 10 pkt 1 – 3, 5 i 8.

       2. Policjant w służbie kandydackiej, który przed jej zakończeniem wystąpił z wnioskiem
o przyjęcie do służby przygotowawczej albo kontraktowej, przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 10 pkt 6 - 8, z zastrzeżeniem ust 3.

       3. Do etapu postępowania, o którym mowa w § 10 pkt 8, nie przystępuje policjant,
o którym mowa w ust. 2, któremu, w postępowaniu kwalifikacyjnym w którym uczestniczył jako poborowy, komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych ustaliła zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji.

§ 14. Osoba przeniesiona do rezerwy ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji po zakończeniu służby kandydackiej w okresie nie dłuższym niż 3 lata od zakończenia tej służby, przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 10
pkt 1 –3 i 5 – 8.

§ 15. Kandydat do służby kontraktowej przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 10 pkt 1 – 3 i 5 – 8.

§ 16. Kandydat do służby w charakterze członka personelu lotniczego oraz członka personelu medycznego w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa
w § 10 pkt 1 – 3 i 7 – 8.

§ 17. 1. Wyniki etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydata do służby,
o których mowa w § 10 pkt 4 – 7, są oceniane w systemie punktowym.

            2. Preferencje kandydata do służby ocenia się w systemie punktowym, o którym mowa w ust. 1.

            3. System punktowy oceny wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia pisemnie kandydata do służby o :

1)      niewszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia przez niego dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, przed:

a)    opublikowaniem ogłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1,

b)   upływem terminu, o którym mowa w § 19 ust. 1 albo ust. 2 ;

2)      przerwaniu w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:

a)    niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy,

b)   niezłożenia dokumentów, o których, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4,

c)    uzyskania negatywnego wyniku jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,
o których mowa w § 10 pkt 1 – 3 i 5 – 8,

d)   zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

e)    stwierdzenia przeciwwskazań do wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa,

f)     zrezygnowania z postępowania kwalifikacyjnego,

g)    utrudniania przez niego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
w szczególności przez nieuzasadnione dwukrotne nieprzystąpienie w wyznaczonym przez komórkę organizacyjną do spraw doboru kandydatów terminie do etapu lub etapów postępowania kwalifikacyjnego,

h)    przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania przez niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku
z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 10 pkt 3, oraz odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, gdy z informacji posiadanych przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wynika, że nie uległy zmianie okoliczności sprawy,

i)      braku zgody wojskowej komendy uzupełnień na wcielenie poborowego do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji,

j)     wystąpienia innych okoliczności niż określone w lit. a – i, jeżeli jest to uzasadnione dobrem służby.

2. W przypadku przerwania postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn, o których mowa w pkt 2 lit. e, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego nie powiadamia kandydata do służby, jeżeli została wydana w stosunku do niego decyzja
o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

3. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może przerwać postępowanie w każdym czasie, z przyczyn innych niż określone w ust. 1 pkt 2, pisemnie zawiadamiając o tym kandydata bez podania uzasadnienia.

§ 19. 1. Kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego po upływie 30 dni od dnia przerwania w stosunku do niego poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

       2. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa lub negatywnego wyniku z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 10 pkt 6, może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia danego etapu tego postępowania.

       3. W przypadku uzyskania przez kandydata do służby, o którym mowa w § 11 ust. 5, negatywnego wyniku etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 10 pkt 5 lub 7, może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli w terminie 30 dni od dnia uzyskania negatywnego wyniku z tego etapu, złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.

§ 20. 1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego powołuje komisję w celu sporządzenia listy kandydatów do służby spełniających warunki przyjęcia do służby w Policji, zwanej dalej „listą”.

        2. Komisja, o której mowa w ust. 1, składa się z:

1)      dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej komórki;

2)       kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr Komendy Głównej Policji albo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;

3)       przedstawiciela właściwej rzeczowo służby Policji.

§ 21. 1. Na liście umieszcza się kandydata do służby, który uzyskał pozytywny wynik z wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz potwierdzono brak przeciwwskazań do wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa.

     2. Kolejność na liście ustala się w zależności od łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata do służby, od najwyższej do najniższej.

§ 22. 1. Lista podlega zatwierdzeniu przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego przed planowanym terminem przyjęcia do służby.

      2. Zatwierdzoną listę przekazuje się niezwłocznie właściwym przełożonym, o których mowa w art. 32 ustawy, zwanym dalej „przełożonymi”, z wyłączeniem komendantów jednostek szkoleniowych.

§ 23. Zatwierdzenie listy kończy postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do umieszczonego na niej kandydata do służby.

§ 24. 1. Przełożony, który podejmuje decyzję o nawiązaniu stosunku służbowego, wybiera kandydatów do służby, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

        2. W przypadku równej liczby punktów o wyborze kandydata do służby decyduje przełożony.

§ 25.  1. Kandydat do służby, który został umieszczony na liście lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, może zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kandydata do służby, który przystąpił do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego pomimo umieszczenia go na liście.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kandydat do służby przystępuje do etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 10 pkt 4, 5 i 7, jeżeli potwierdzono brak przeciwwskazań do wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa.

§ 26. Postępowanie kwalifikacyjne, które nie zostało zakończone przed planowanym terminem przyjęcia do służby w Policji jest kontynuowane, a w przypadku jego zakończenia, kandydata do służby umieszcza się na liście uwzględniającej kolejny planowany termin przyjęcia do służby w Policji.

§ 27. Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 28. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz.U. Nr 12, poz. 77).

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Minister

Spraw Wewnętrznych i Administracji

  UZASADNIENIE

 

           Projekt rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277).    Wydanie nowego rozporządzenia zastępującego dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. Nr 12, poz. 77) ma na celu uzasadnioną doświadczeniami zebranymi pod rządami tego rozporządzenia, zmianę zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się
o przyjęcie do służby.

W szczególności w projekcie odstąpiono od akcyjności procedury doboru do służby
w Policji, decydując o jego ciągłym charakterze.

Ponadto w odniesieniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia wprowadzono następujące zasadnicze zmiany:

1)        test wiedzy, jako etap postępowania kwalifikacyjnego będzie miał jedynie charakter rankingowy umożliwiający uzyskanie przez kandydata maksymalnie 40 punktów, co będzie miało istotne znaczenie na umieszczenie kandydata na liście rankingowej na określonej pozycji,

2)        odstąpiono od składania przez kandydata, jako wymaganego dokumentu, informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, co podyktowane jest uzyskiwaniem tych informacji w trakcie prowadzonego wobec kandydata do służby postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,

3)        określono katalog sytuacji skutkujący niewszczęciem, przerwaniem lub zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego,

4)        przewidziano możliwość przerwania procedury rekrutacji przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn innych niż wskazane w katalogu bez uzasadniania podjętej decyzji, co zapewnia eliminowanie kandydatów, którzy z różnych przyczyn, dbając
o dobro służby, nie powinni zostać przyjęci do służby w Policji,

5)        skrócono do 30 dni okres karencji skutkujący możliwością ponownego przystąpienia do procedury rekrutacji,

6)        grupa kandydatów wobec których stosowana będzie uproszczona procedura rekrutacji, poza członkami personelu lotniczego posiadającymi uprawniania lotnicze w określonej specjalności poszerzona została o członków personelu medycznego w oddziałach prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałach prewencji Policji,

7)        w preferencjach kandydatów do służby, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych punktów, wyróżniono osoby posiadające wykształcenie wyższe
z tytułem zawodowym magistra o kierunku prawo, administracja, ekonomia oraz informatyka, co ma na celu pozyskiwanie kandydatów do służby przydatnych z punktu widzenia Policji,

8)        wprowadzono załącznik nr 2 o oświadczenie, jakie będzie musiał wypełnić kandydat,

9)        jako załącznik do rozporządzenia dodano oświadczenie kandydata, które będzie składał przed zatwierdzeniem listy rankingowej, a w którym oświadczy, czy aktualnie toczą albo nie toczą się wobec niego postępowania karne.

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji:

                                                                

1.      Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na osoby zainteresowane służbą w Policji.

2.      Konsultacje społeczne.

3.      Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa oraz dla budżetów samorządu terytorialnego.

4.      Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje pozytywne skutki dla rynku pracy, gdyż umożliwi dostęp do służby w Policji osób, które aktualnie posiadają status bezrobotnego.

5.      Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

6.      Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie rozporządzenia wpłynie na sytuację i rozwój regionalny poprzez cykliczne zapewnienie miejsc pracy, a tym samym zmniejszenie bezrobocia
w środowiskach lokalnych.

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry