Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia ...

Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1])

z dnia __________________ 2007 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 

 Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.[2])) zarządza się, co następuje:

 § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Mnożniki kwoty bazowej określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w grupach zaszeregowania od 8 do 14 przysługują odpowiednio:

1)      mnożniki kwoty bazowej wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „A” – policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych:

a)      w Centralnym Biurze Śledczym i Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji,

b)      w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji przekracza 9.500,

c)       w komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji przekracza 500,

d)      w komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji, w których liczba etatów Policji przekracza 120,

e)      w oddziałach prewencji, samodzielnych pododdziałach prewencji oraz samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji, funkcjonujących na obszarze działania komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, o których mowa w lit. b,

f)        komendanta – rektora, zastępcy komendanta – prorektora i prorektora w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;

2)      mnożniki kwoty bazowej wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „B” – policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych:

a)      w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji niewymienionych w pkt 1 lit. a,

b)      w komendach wojewódzkich Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji przekracza 5.500, a nie przekracza 9.500,

c)       w komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji przekracza 200, a nie przekracza 500,

d)      w komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji, w których liczba etatów Policji przekracza 60, a nie przekracza 120,

e)      w oddziałach prewencji, samodzielnych pododdziałach prewencji oraz samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji, funkcjonujących na obszarze działania komend wojewódzkich Policji, o których mowa w lit. b,

f)        w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, z wyjątkiem stanowisk wymienionych w pkt 1 lit. f;

3)      mnożniki kwoty bazowej wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „C” – policjantom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych:

a)      w komendach wojewódzkich Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji nie przekracza 5.500,

b)      w komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, na obszarze działania których ogólna liczba etatów Policji nie przekracza 200,

c)       w komisariatach i komisariatach specjalistycznych Policji, w których liczba etatów Policji nie przekracza 60,

d)      w oddziałach prewencji, samodzielnych pododdziałach prewencji oraz samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji, funkcjonujących na obszarze działania komend wojewódzkich Policji, o których mowa w lit. a,

e)      w szkołach policyjnych oraz ośrodkach szkolenia Policji;

4)      mnożniki kwoty bazowej wymienione w kolumnie oznaczonej lit. „D” – policjantom pełniącym służbę na stanowiskach niewymienionych w pkt 1-3.”;

2)      § 2 otrzymuje brzmienie:

   „§ 2.1. Policjant przeniesiony na stanowisko służbowe w tej samej grupie zaszeregowania, na

             którym przysługuje mnożnik kwoty bazowej niższy od obowiązującego na dotychczas

             zajmowanym stanowisku służbowym, zachowuje prawo do tego mnożnika do czasu

             uzyskania mnożnika kwoty bazowej wyższego od zachowanego.   

         2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do policjanta przeniesionego na własną prośbę albo w trybie    

             określonym w art. 38 ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”;

3)      w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 4 i 6,

4)      § 10 i 12 wraz z poprzedzającymi je śródtytułami uchyla się;

5)      § 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„§ 14.1. Policjantowi pełniącemu służbę w komórce (na stanowisku) kontroli, kontroli finansowej, kontroli informacji niejawnych lub inspekcji i wykonującemu czynności objęte postępowaniem kontrolnym w rozumieniu odrębnych przepisów, przysługuje dodatek kontrolerski w wysokości do 30 % kwoty bazowej.

2. Wysokość przyznawanego dodatku kontrolerskiego uzależnia się w szczególności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych oraz liczby dni wykonywania ich poza macierzystą jednostką.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podwyższania i obniżania dodatku kontrolerskiego.

 § 15.1. Policjantowi pełniącemu służbę w:

1)      Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z zapobieganiem, wykrywaniem i analizą zjawisk kryminalnych i kryminogennych w środowisku policjantów oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji,

2)      Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznawaniem zagrożeń terrorystycznych

- przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 30 % kwoty bazowej.

 2. Przy ustalaniu, podwyższaniu i obniżaniu wysokości dodatku specjalnego przepis § 14 ust.2 stosuje się odpowiednio.”;

6)      załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

7)      w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:

a)      l.p. 3 - 6 otrzymują brzmienie:

3

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

I

 

 

4

I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

I

 

 

5

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

I

 

 

6

I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

I

 b)      l.p. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

11

Dyrektor biura (komórki równorzędnej komórki organizacyjnej)

I

 

 

12

Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

I

 c)       l.p. 16 otrzymuje brzmienie:

16

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), naczelnik – radca prawny, kierownik rektoratu

II

 d)      po l.p. 16 dodaje się l.p. 16a w brzmieniu:

16a

Zastępca naczelnika zarządu

II

 e)      l.p. 17 otrzymuje brzmienie:

17

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

II

 f)        l.p. 39 i 40 otrzymują brzmienie:

39

Adiunkt – dyrektor instytutu, dyrektor instytutu

II

 

 

40

Adiunkt – zastępca dyrektora instytutu, zastępca dyrektora instytutu

II

 8)   załącznik nr 5 do rozporządzenia uchyla się.

§ 2. Policjant, któremu do dnia wejścia w życie rozporządzenia przysługiwał mnożnik kwoty bazowej służący do ustalenia wysokości miesięcznej stawki kwotowej uposażenia zasadniczego wyższy od wynikającego z przepisów rozporządzenia, zachowuje prawo do tego mnożnika do czasu uzyskania mnożnika kwoty bazowej wyższego od zachowanego.

§ 3.1. Policjantowi, któremu do dnia wejścia w życie rozporządzenia przysługiwał dodatek stołeczny lub instruktorski oraz dodatek kontrolerski lub specjalny w kwocie wyższej od wynikającej z przepisów rozporządzenia, przysługujący dodatek funkcyjny albo służbowy podwyższa się o kwotę likwidowanego dodatku stołecznego lub instruktorskiego oraz nadwyżki dodatku kontrolerskiego lub specjalnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się ograniczeń maksymalnej wysokości dodatków określonych w § 8 ust. 4 i § 9 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1.

3 Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do policjanta nieuprawnionego w dniu wejścia w życie rozporządzenia do dodatku służbowego.

§ 4. Policjantowi, któremu przed dniem 1 stycznia 2008 r. zachowano prawo do zaszeregowania należnego na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym przysługuje od tego dnia grupa zaszeregowania równorzędna do dotychczasowej, określona w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia policjanta pełniącego dotychczas służbę na stanowisku:

1)      aplikanta – mianuje się na stanowisko policjanta;

2)      zawierającym w nazwie określenie „Biura Spraw Wewnętrznych”, z wyjątkiem stanowiska Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych – mianuje się na analogiczne stanowisko w Komendzie Głównej Policji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZYCH I ADMINISTRACJI

w porozumieniu:

 

MINISTER

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

z dnia …………………… 2007 r. (poz. ……)

  

Załącznik nr 1

 

TABELA

GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

 

 

L.p.

Grupa zaszeregowania

Mnożnik kwoty bazowej

A

B

C

D

1.

16

4,68

-

-

-

2.

15

4,08

-

-

-

3.

14

2,90

2,80

2,70

-

4.

13

2,70

2,60

2,50

2,40

5.

12

2,50

2,40

2,30

2,20

6.

11

2,30

2,20

2,10

2,00

7.

10

2,05

2,00

1,95

1,90

8.

9

1,95

1,90

1,85

1,80

9.

8

1,85

1,80

1,75

1,70

10.

7

-

-

-

1,65

11.

6

-

-

-

1,60

12.

5

-

-

-

1,40

13.

4

-

-

-

1,35

14.

3

-

-

-

1,25

15.

2

-

-

-

1,15

16.

1

-

-

-

0,78

 

Załącznik nr 2

 

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM POLICYJNYCH STOPNI ETATOWYCH

 

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

1)

KGP

-

Komendę Główną Policji,

2)

KWP

-

komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji,

3)

KP(M,R)P

-

komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji,

4)

KP

-

komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji,

5)

WSPol

-

Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,

6)

SP

-

szkołę policyjną,

7)

OSzP

-

ośrodek szkolenia Policji,

8)

OPP

-

oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji,

9)

AT

-

samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji.

 

 L.p.

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Grupa zaszere-gowania

Jednostka organizacyjna Policji

1.         

Komendant Główny Policji

generalny inspektor

16

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         

Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinspektor

15

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

3.         

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

nadinspektor

14

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

4.         

Komendant-rektor

nadinspektor

14

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

5.         

Dyrektor Centralnego Biura Śledczego

Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych

nadinspektor

14

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

6.         

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

inspektor

14

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

7.         

I Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

inspektor

13

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

8.         

Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

9.         

Komendant

inspektor

13

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

10.     

Zastępca komendanta-prorektor

inspektor

13

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

11.     

Prorektor

inspektor

13

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

12.     

Kanclerz

inspektor

13

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

13.     

Rzecznik prasowy

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

14.     

Główny księgowy budżetu

inspektor

13

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

15.     

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

inspektor

12

 

 

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

16.     

Naczelnik zarządu

inspektor

12

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

17.     

Zastępca komendanta

inspektor

12

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

18.     

Adiunkt-dyrektor instytutu, dyrektor instytutu

inspektor

12

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

19.     

Dowódca oddziału

inspektor

12

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

20.     

Profesor zwyczajny

inspektor

12

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

21.     

Główny księgowy - naczelnik wydziału

młodszy inspektor

12

KGP

KWP

 

 

 

SP

 

 

 

22.     

Kwestor

młodszy inspektor

12

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

23.     

Profesor nadzwyczajny

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

24.     

Zastępca naczelnika zarządu

 młodszy inspektor

        11

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

25.     

Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału

 młodszy inspektor

11

   KGP

 KWP

 

 

 

 

 

 

 

26.     

Radca

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

27.     

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

28.     

Kierownik rektoratu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

29.     

I Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

młodszy inspektor

11

 

 

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

30.     

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1

młodszy inspektor

11

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

31.     

Dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

32.     

Adiunkt-zastępca dyrektora instytutu, zastępca dyrektora instytutu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

33.     

Adiunkt-kierownik zakładu, kierownik zakładu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

34.     

Kierownik zakładu

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

35.     

Naczelnik wydziału - radca prawny

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

36.     

Dyżurny

młodszy inspektor

11

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

37.     

Redaktor naczelny

młodszy inspektor

11

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

38.     

Kierownik ośrodka

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

OSzP

 

 

39.     

Zastępca dowódcy oddziału

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

40.     

Dowódca samodzielnego pododdziału

młodszy inspektor

11

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

41.     

Radca prawny

młodszy inspektor

11

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

42.     

Adiunkt-zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika zakładu

młodszy inspektor

10

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

43.     

Adiunkt

młodszy inspektor

10

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

44.     

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

podinspektor

10

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

45.     

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji1

podinspektor

10

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

46.     

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

47.     

Kierownik studium

podinspektor

10

 

 

 

 

WSPol

SP

 

 

 

48.     

Zastępca kierownika zakładu

podinspektor

10

 

 

 

 

 

SP

 

 

 

49.     

Zastępca kierownika ośrodka

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

OSzP

 

 

50.     

Zastępca redaktora naczelnego

podinspektor

10

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

51.     

Rzecznik prasowy

podinspektor

10

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

52.     

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

podinspektor

10

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

53.     

Naczelnik sekcji

podinspektor

9

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

54.     

Kierownik sekcji

podinspektor

9

KGP

KWP

 

 

WSPol

SP

 

 

 

55.     

Ekspert

podinspektor

9

KGP

KWP

KP(M,R)P

 

WSPol

SP

 

 

 

56.     

Zastępca dyżurnego

podinspektor

9

KGP

 

 

 

 

 

 

 

 

57.     

Dyżurny

podinspektor

9

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

58.     

Starszy pilot2)

podinspektor

9

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

59.     

Starszy mechanik2)

podinspektor

9

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

60.     

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

9

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

61.     

Starszy wykładowca

podinspektor

9

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP

 

 

62.     

Radca prawny

podinspektor

9

 

 

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

63.     

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

podinspektor

8

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

64.     

Zastępca naczelnika sekcji

podinspektor

8

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

65.     

Kapelmistrz

podinspektor

8

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

66.     

Kierownik izby dziecka

podinspektor

8

 

KWP

KP(M,R)P

 

 

 

 

 

 

67.     

Lektor

podinspektor

8

 

 

 

 

WSPol

SP

 

 

 

68.     

Wykładowca

podinspektor

8

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP

 

 

69.     

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

7

 

 

 

 

 

SP

OSzP

 

 

70.     

Kierownik referatu

nadkomisarz

7

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

 

 

 

71.     

Dowódca kompanii

nadkomisarz

7

 

 

 

 

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

72.     

II kapelmistrz

nadkomisarz

7

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

73.     

Pomocnik dowódcy oddziału

nadkomisarz

7

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

74.     

Lekarz

nadkomisarz

7

KGP

 

 

 

WSPol

SP

 

OPP

 

75.     

Specjalista

nadkomisarz

6

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

76.     

Zastępca dyżurnego

nadkomisarz

6

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

77.     

Dyżurny

nadkomisarz

6

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

78.     

Pilot2)

nadkomisarz

6

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

79.     

Mechanik2)

nadkomisarz

6

KGP

KWP

 

 

 

 

 

 

 

80.     

Zastępca dowódcy kompanii

nadkomisarz

6

 

 

 

 

 

 

 

OPP

AT

81.     

Asystent

nadkomisarz

6

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

82.     

Instruktor

nadkomisarz

6

 

 

 

 

WSPol

 

 

 

 

83.     

Dowódca plutonu

komisarz

6

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

84.     

Kierownik rewiru dzielnicowych

aspirant sztabowy

6

 

 

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

85.     

Kierownik posterunku Policji

aspirant sztabowy

6

 

 

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

86.     

Kierownik ogniwa

aspirant sztabowy

5

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

 

 

 

87.     

Detektyw

aspirant sztabowy

5

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

88.     

Asystent, instruktor

aspirant sztabowy

5

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

89.     

Dyżurny

aspirant sztabowy

5

 

 

 

KP

 

 

 

 

 

90.     

Dowódca plutonu

aspirant sztabowy

5

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

91.     

Zastępca dyżurnego

aspirant sztabowy

4

 

 

KP(M,R)P

KP1)

 

 

 

 

 

92.     

Kierownik sekcji muzycznej

aspirant sztabowy

4

 

KWP

 

 

 

 

 

 

 

93.     

Dzielnicowy

starszy aspirant

4

 

 

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

94.     

Dowódca drużyny

starszy aspirant

3

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

95.     

Referent

sierżant sztabowy

3

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

96.     

Pomocnik dyżurnego

sierżant sztabowy

3

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

 

 

 

 

 

97.     

Dowódca drużyny

sierżant sztabowy

3

 

 

 

 

 

 

 

OPP

 

98.     

Policjant

starszy sierżant

2

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

99.     

Pielęgniarka

starszy sierżant

2

KGP

 

 

 

WSPol

SP

 

OPP

 

100.        

Kursant

posterunkowy

1

KGP

KWP

KP(M,R)P

KP

WSPol

SP

OSzP

OPP

AT

1)   - W komisariatach Policji o stanie etatowym powyżej 60.

2)   - W lotnictwie policyjnym.


Załącznik nr 3

TABELA RÓWNORZĘDNYCH GRUP ZASZEREGOWANIA

 

 

Grupa zaszeregowania

zachowana przed dniem 1 stycznia 2008 r.

przysługująca od dnia 1 stycznia 2008 r.

18

16

17

15

16a

14

16

14

15

13

14

12

13

11

12

10

11

9

10

8

9

7

8

6

7

5

6

4

5

3

4

3

3

2


UZASADNIENIE

 

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.) opracowano celem dalszego wzmacniania motywacyjnego systemu uposażeń policjantów. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” (Dz. U. Nr 35, poz. 213) przewidziała dla Policji w 2008 r. kwotę 304.042.000 zł na realizację programu w zakresie wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy. Kwota ta obejmuje również skutki wzrostu pochodnych od uposażenia, w tym nagrody rocznej. Natomiast na uposażenie sensu stricto przypada miesięcznie kwota 216 zł na 1 etat policyjny. Ponadto w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 – Rada Ministrów ustaliła średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń - 102,3 %. Powyższe umożliwia dokonanie miesięcznej podwyżki uposażenia każdego policjanta średnio o 72 zł. Podwyżka uposażenia z tytułu modernizacji i waloryzacji wyniesie średnio na jednego policjanta 288 zł miesięcznie. Jednocześnie w związku przesunięciem części środków przeznaczonych na realizację „Programu modernizacji Policji (…)” z wydatków rzeczowych na wydatki płacowe, możliwy jest dalszy wzrost uposażenia o 193 zł miesięcznie średnio na jednego policjanta. Tym samym nastąpi wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów o 0,14, tj. łącznie z 2,18 do 2,48. Łącznie przeciętne uposażenie policjantów (bez równowartości nagrody rocznej) wzrośnie o 481 zł.

Przedmiotowa nowelizacja zakłada w 2008 roku dokonanie istotnej przebudowy struktury i składników wchodzących w skład systemu płac, co zagwarantuje jego uproszczenie oraz zwiększy motywacyjny charakter siatki płac wpływając tym samym na poprawę jakości realizowanych przez policjantów zadań służbowych.

Projekt przewiduje zmniejszenie liczby grup zaszeregowania policjantów, z 19 grup wyodrębnionych dotychczas do 16 po zmianie. Ograniczenie to nastąpi poprzez połączenie dotychczasowych grup 2 z 3 oraz 4 z 5 i likwidację grupy 16a. W wyniku połączenia grupy 2 i 3 likwidacji ulegnie stanowisko aplikanta, czego konsekwencją będzie awansowanie funkcjonariuszy, po ukończonym szkoleniu podstawowym, bezpośrednio na stanowisko „policjanta”. Połączenie grupy 4 z 5 pozwoli na quasi likwidację dotychczasowej 5 grupy zaszeregowania, w której aktualnie mianowanych jest tylko 3 funkcjonariuszy, co w ramach całego systemu dotyczącego ponad 100 tys. funkcjonariuszy wydaje się zabiegiem koniecznym i uzasadnionym. Ponadto dotychczasowe stanowiska występujące w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP, zgodnie z przyjętymi nowymi założeniami zostaną przemianowane na analogiczne stanowisko służbowe w Komendzie Głównej Policji (referent BSW na referenta, ekspert BSW na eksperta, itd.). Konsekwencją tych zmian jest likwidacja grupy 16a dotycząca wyłącznie Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych i Dyrektora Centralnego Biura Śledczego. Policjanci pełniący służbę dotychczas na tych stanowiskach zostaną mianowani na odpowiednie stanowiska dyrektorów biura w Komendzie Głównej Policji.

Zakładana jest również likwidacja stawek widełkowych w uposażeniu zasadniczym policjantów. Rezygnując z „widełek” mnożników kwoty bazowej w poszczególnych grupach zaszeregowania i wprowadzając jedną stawkę uposażenia zasadniczego wykluczono możliwość dowolnego różnicowania tych stawek, przenosząc zasadniczy „ciężar” motywacyjnego kształtowania wysokości uposażenia policjanta, w oparciu o okresowe oceny wyników osiąganych w służbie, na dodatek funkcyjny i służbowy. Dotychczas rozpiętość stawek widełkowych w uposażeniu zasadniczym wynosiła od 200 zł do nawet 950 zł. Powodowało to, że pomimo różnego zaszeregowania poszczególnych stanowisk, uposażenie zasadnicze dla niżej zaszeregowanego stanowiska służbowego mogło być w wyższej wysokości niż stanowiska zaszeregowanego wyżej w hierarchii służbowej. W efekcie zachodzenie na siebie stawek uposażenia zacierało sens awansu pionowego. W wyniku proponowanej zmiany uposażenie w każdej wyższej grupie zaszeregowania będzie odpowiednio wyższe stanowiąc bardziej czytelny wyznacznik awansowy. Nowa stawka mnożnikowa uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup zaszeregowania będzie oscylować w granicach dotychczasowej stawki maksymalnej.

Uposażenie w najniższej grupie pozostanie bez zmian, dotyczy ono bowiem kursanta, który odbywa szkolenie podstawowe i nie jest w tym czasie uprawniony do wykonywania czynności policyjnych, a ma przy tym zapewnione zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie. Dzięki temu policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego, przystępując do wykonywania obowiązków służbowych, otrzyma wyrazistą podwyżkę uposażenia rzędu 500 zł miesięcznie.

Kolejnym etapem przebudowy struktury systemu płac jest wprowadzenie zróżnicowania uposażenia w grupach 8-14 (dotychczasowych 10-16) w zależności od etatu jednostki terenowej Policji, według następującego klucza:

1)      komendy wojewódzkie Policji o stanie etatowym do 5500, od 5501 do 9500 i powyżej 9500 stanowisk,

2)      komendy powiatowe, miejskie i rejonowe Policji o stanie etatowym do 200, od 201 do 500 i powyżej 500 stanowisk,

3)      komisariaty ( komisariaty specjalistyczne ) Policji o stanie etatowym do 60, od 61 do 120 i powyżej 120 stanowisk.

Stawki mnożnikowe w grupach 8-14 będą obejmowały 4 szczeble (A, B, C i D) przewidziane dla stanowisk kierowniczych (A, B i C) oraz stanowisk wykonawczych (D). Najwyższym szczeblem jest szczebel „A” obejmujący stanowiska kierownicze w Biurze Spraw Wewnętrznych i Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji oraz w największych jednostkach terenowych Policji w każdym z ww ich rodzajów ( KWP, KP(M,R)P, KP ). Uposażenie zasadnicze w wysokości przewidzianej dla szczebla „B” otrzymywać będą funkcjonariusze na stanowiskach kierowniczych w pozostałych biurach Komendy Głównej Policji, w jednostkach terenowych Policji średniej wielkości oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, z wyjątkiem ścisłego kierownictwa zakwalifikowanego do szczebla „A”. Natomiast szczebel „C” będzie obejmował stanowiska kierownicze w najmniejszych jednostkach terenowych Policji, w szkołach policyjnych oraz w ośrodkach szkolenia Policji. Przyjęte kryterium zróżnicowania jednostek terenowych Policji odwołujące się do ich stanów etatowych, w sposób pośredni odzwierciedla inne mierniki charakteryzujące specyfikę i złożoność realizowanych na danym obszarze zadań. Liczba etatów Policji uzależniona jest bowiem od liczby ludności, w tym ludności miejskiej zamieszkałej na danym terenie, stopnia urbanizacji, zasięgu terytorialnego działania oraz zagrożenia przestępczością. Czynniki te bez wątpienia przekładają się na obciążenie pracą i ponoszona odpowiedzialnością przez kierowników jednostek każdego rodzaju, a także kadry kierowniczej średniego szczebla, zarządzającej największymi i typowymi komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład struktury organizacyjnej jednostek Policji. Stąd dotyczy ono stanowisk kierowniczych od szczebla zastępcy naczelnika sekcji w komisariacie Policji wzwyż. Rozszerzenie tego zróżnicowania na większą liczbę stanowisk uznać należy za niepożądane ze względów praktycznych i merytorycznych. Stanowiłoby to bowiem powrót do rozwiązań obowiązujących do 30 czerwca 2000 r., które zostały zmienione właśnie ze względu na nadmierną komplikacje całego systemu płacowego.

W projekcie dokonuje się również przebudowy wybranych składników systemu uposażeń policjantów. Likwidacji ulegają dodatki: stołeczny i instruktorski. W szczególności za likwidacją dodatku stołecznego przemawia fakt, iż w odczuciu wielu funkcjonariuszy był on źródłem antagonizmów w środowisku policyjnym. Pewnej modyfikacji ulegają zasady otrzymywania dodatku kontrolerskiego i specjalnego. Maksymalne stawki tych dodatków będą obniżone z dotychczasowych 35 % do 30 % kwoty bazowej. Rozszerzeniu ulegnie natomiast katalog podmiotów uprawnionych do dodatku specjalnego, bowiem będzie on mógł być przyznawany poza funkcjonariuszami Biura Spraw Wewnętrznych, również policjantom Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, wykonującym czynności związane ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Ustanowienie preferencji dla CBŚ KGP jest odzwierciedleniem priorytetowego charakteru walki z najgroźniejszą przestępczością o charakterze kryminalnym.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia, poza zmianami wynikającymi z przeszeregowania stanowisk służbowych, związanego ze zmniejszeniem liczby grup zaszeregowania, uwzględniono ponadto dodatkowe stanowiska średniego szczebla kierowniczego w KGP (zastępca naczelnika zarządu) oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zgodnie z wnioskowanymi przez WSPol. propozycjami zmian. Ich istota sprowadza się do umożliwienia mianowania oficerów Policji posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie praktyczne, choć nieposiadających stopnia naukowego doktora, na kierownicze stanowiska w dydaktycznych komórkach organizacyjnych uczelni. W ramach ucywilniania stanowisk policyjnych w służbach wspomagających zniesiono stanowiska dyrektora i kierownika biblioteki. Podwyższono również zaszeregowanie kierownika posterunku Policji oraz instruktora, zapewniając zrównanie ich w hierarchii służbowej odpowiednio z kierownikiem rewiru dzielnicowych i asystentem, tj. według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 października 2007 r. Stanowiska dyrektora instytutu oraz zastępcy dyrektora instytutu, a także zastępcy naczelnika zarządu wprowadzono również do tabeli stanowisk służbowych policjantów uprawniających do dodatku funkcyjnego określonej w załączniku nr 4 do dotychczasowego rozporządzenia. Pozostałe zmiany w załączniku nr 4 mają charakter redakcyjno – porządkowy.

Podniesienie mnożników kwoty bazowej do nowych stawek, podwyższenie zaszeregowania dwóch ww. stanowisk oraz objęcie dodatkiem specjalnym policjantów Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji wywoła miesięczny skutek ok. 340 zł na jednego policjanta ogółem, pozostała kwota (średnio ok. 141 zł na osobę) zostanie przeznaczona na uznaniowe podwyżki dodatków funkcyjnych (służbowych).

W § 2-5 projektowanego rozporządzenia określono zasady ustalania wysokości uposażenia policjanta według rozwiązań wprowadzonych nowelą, gwarantując przy tym niepogorszenie dotychczasowych warunków jego otrzymywania. W tym celu wprowadza się m.in. zachowanie prawa policjanta do wyższego mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego przysługującego do dnia wejścia w życie rozporządzenia. Kwotę otrzymywanego dotychczas przez policjanta dodatku stołecznego, instruktorskiego, a także nadwyżki dodatku specjalnego i kontrolerskiego ponad kwotę wynikającą z nowelizowanego rozporządzenia, włącza się do pobieranego przez niego dodatku funkcyjnego albo służbowego, nawet jeżeli policjant byłby nieuprawniony do dodatku służbowego. W takiej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy ograniczające maksymalną wysokość tych dodatków.

Nowe warunki przyznawania uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych powinny mieć zastosowanie do policjantów od dnia 1 stycznia 2008 r., gdyż zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia

Celem regulacji jest realizacja przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji delegacji ustawowej do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Zmiana przedmiotowego aktu prawnego ma na celu wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Policji.

2. Podmioty, na które będzie oddziaływać akt prawny

Projektowanie rozporządzenie będzie oddziaływać wyłącznie na funkcjonariuszy Policji.

3. Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Projekt będzie również przedstawiony do zaopiniowania przez NSZZ Policjantów.

4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora publicznego

Na realizację, przewidzianego w projekcie rozporządzenia, wzrostu motywacyjnego systemu uposażeń policjantów oraz jego waloryzację w 2008 roku (wraz z nagrodą roczną) zabezpieczono w budżecie Policji środki w łącznej wysokości 646.184 tys. zł. Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.[1]) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

[3]) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092, z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255, poz. 2563, z 2005 r. Nr 39, poz. 376, z 2006 r. Nr 50, poz. 372 i Nr 89, poz. 624 oraz z 2007 r. Nr 53, poz. 357 i Nr 187, poz.1337.

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry