Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

 

z dnia ………………….. 2007 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia
2007 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą (Dz. U. Nr 58 , poz. 396) w § 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wysokość świadczeń i należności pieniężnych przyznawanych policjantowi na podstawie § 17, § 19 i § 20, przed dokonaniem ich wypłaty, przelicza się przy zastosowaniu mnożnika 1,66.”

§ 2. Świadczenia i należności, o których mowa w § 17, § 19 i § 20 rozporządzenia wymienionego w § 1, wypłacone policjantowi przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają wyrównaniu do wysokości wynikającej ze zmiany wprowadzonej niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych

           i Administracji

 

____

1)      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).


 
 
UZASADNIENIE

 

 

Na podstawie § 17, § 19 i § 20 aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą (Dz.U. Nr 58, poz. 396) policjanci oddelegowani do instytucji zagranicznych, które nie pokrywają z własnych środków kosztów oddelegowania, są uprawnieni do zwrotu kosztów przesiedlenia ponoszonych w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby w instytucji zagranicznej, ryczałtu na pokrycie kosztów utrzymania oraz częściowego (limitowanego) zwrotu kosztów leczenia.

W związku z tym, iż wymienione świadczenia mają stanowić realną rekompensatę zwiększonych kosztów utrzymania wynikających z podjęcia obowiązków służbowych poza granicami państwa, przed dokonaniem ich wypłaty będą one podlegać ubruttowieniu o przybliżoną wartość należnego od nich podatku dochodowego od osób fizycznych, który z uwagi na generalną wysokość tych świadczeń będzie wynosił 40%. Już bowiem pozostałe przychody oddelegowanego otrzymywane w ramach stosunku służbowego za dany rok kalendarzowy będą z reguły wyczerpywać lub przekraczać dochody opodatkowane wg I i II skali podatkowej (19% i 30%). Za ustanowieniem powyższego mechanizmu przemawia, przede wszystkim, konieczność przywrócenia standardu i warunków finansowych oddelegowania policjantów, którzy przed wejściem w życie nowelizowanego rozporządzenia pobierali należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych, zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Mimo analogicznego charakteru w stosunku do dodatkowych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia związane z oddelegowaniem policjantów do pełnienia zadań służbowych poza granicami państwa nie są objęte takim zwolnieniem.

            Nadmienić również należy, że ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania dla policjantów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych uczestniczących w międzynarodowych misjach pokojowych, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy podatkowej, co dodatkowo uzasadnia potrzebę zapewnienia wypłaty netto przedmiotowego świadczenia w identycznej wysokości dla wszystkich oddelegowanych za granicę w różnych okolicznościach faktycznych.

            Wejście w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia uzasadnione jest koniecznością niezwłocznego urealnienia wysokości świadczeń o charakterze socjalnym otrzymywanych na pokrycie kosztów oddelegowania policjantów do instytucji zagranicznych.

            Stąd brak vacatio legis nie spowoduje dla wąskiej grupy adresatów regulacji negatywnych skutków prawnych. Zastosowane rozwiązanie nie narusza zasady demokratycznego państwa prawa.

            Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

 Ocena Skutków Regulacji (OSR)

 

 1.      Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na uprawnienia policjantów oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych poza Policją w instytucjach zagranicznych.

2.      Obowiązek przeprowadzenia konsultacji:

Projekt rozporządzenia został przedstawiony do opinii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który uwag nie zgłosił.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:

Wejście w życie rozporządzenia powoduje bezpośrednio skutki finansowe dla budżetu państwa z tytułu ubruttowienia świadczeń dla policjantów oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych w instytucjach zagranicznych (3 osoby) o równowartość podatku dochodowego od osób fizycznych, który wyniesie ok. 250 tys. zł w skali roku i znajdzie pokrycie w budżecie Policji.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także rozwój regionalny:

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, a także rozwój regionalny.

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry