Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego

Projekt z dnia 11 grudnia 2007r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
 

z dnia ..............................2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków
i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego

 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277, z późn. zm.)[1] zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. z 1990 r. Nr 70 poz. 410 z późn. zm.)[2] wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 :

a) ust.1otrzymuje brzmienie:

     „1. Kajdanki lub prowadnice można stosować wobec osób skazanych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych w celu udaremnienia ucieczki albo zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi, doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. Kajdanki lub prowadnice stosuje się także na polecenie sądu lub prokuratora.”;

b) ust.1b otrzymuje brzmienie:

     „1b. Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z tyłu, w uzasadnionych przypadkach można założyć kajdanki na ręce trzymane z przodu.”;

c) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Wobec osób tymczasowo aresztowanych, skazanych na karę pozbawienia wolności lub osób zatrzymanych podejrzewanych o dokonanie zamachu terrorystycznego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie statku powietrznego lub morskiego, popełnienie przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, wzięcie lub przetrzymywanie zakładników można zastosować, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kajdanki zespolone przeznaczone do zakładania na ręce i nogi.”, 

d) ust.2 otrzymuje brzmienie:

            „2. Nie stosuje się kajdanek i prowadnic wobec osób w wieku poniżej 15 lat, z wyjątkiem nieletnich  w wieku powyżej 13 lat podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu.”;

 

2) w § 8 ust.2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. w stosunku do niebezpiecznych i agresywnych zwierząt.”

 

 

Prezes Rady Ministrów

 UZASADNIENIE

            Przedmiotowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. z 1990 r. Nr 70 poz. 410 z późn. zm.) wydany jest na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277, z późn. zm.).

Niniejsza zmiana podyktowana jest koniecznością naniesienia istotnych zapisów w stosowaniu środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, prowadnic i siatki obezwładniającej.

Proponowane zmiany są adekwatne do zgłaszanych potrzeb z jednostek terenowych w zakresie uregulowania prawnego stosowania środków przymusu bezpośredniego. Zmiany w omawianym zakresie w sposób istotny wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy Policji, osób zatrzymanych jak również osób postronnych.

Propozycje przypadków określających zastosowanie kajdanek lub prowadnic, wobec osób doprowadzanych do wytrzeźwienia zostały podyktowane faktem, iż osoby wobec których środek został zastosowany bardzo często zachowują się agresywnie, czym stwarzają zagrożenie dla siebie, osób postronnych i interweniujących policjantów. Możliwość założenia kajdanek na ręce trzymane z tyłu skutecznie ograniczy występowanie „nieprzewidzianych zachowań”.

Należy uwzględnić również fakt, że agresywni nieletni stają się coraz większym problemem, a obniżenie wieku osób co do których środek ten mógłby być zastosowany wydaje się zasadne i powinien przynieść oczekiwany skutek .

 

Propozycje zmian dotyczą ponadto rozszerzenia możliwości stosowania kajdanek zespolonych przeznaczonych do zakładania na ręce i nogi. Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów policjanci nie posiadają prawnych możliwości stosowania przedmiotowego środka wobec osób podejrzewanych o dokonanie szczególnie niebezpiecznych przestępstw, tj. zamach terrorystyczny, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie statku powietrznego lub morskiego, popełnienie przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, wzięcie lub przetrzymywanie zakładników. Aktualnie możliwość stosowania kajdanek zespolonych wobec tej kategorii osób istnieje w sytuacji, gdy osoby te zostają tymczasowo aresztowane lub skazane na karę pozbawienia wolności.

Ponadto, umożliwienie zastosowania siatki obezwładniającej w stosunku do agresywnych i niebezpiecznych zwierząt pozwoli na wykorzystywanie tego środka przymusu bezpośredniego zgodnie z jego pełnym przeznaczeniem.

Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych w wydatkach budżetowych w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego.


 

Ocena skutków regulacji

 

  1. Podmioty na które oddziałuje regulacja:

Regulacja dotyczy policjantów  stosujących środki przymusu bezpośredniego oraz osób w stosunku do których środki takie mogą być zastosowane.

  1. Konsultacje społeczne

Projekt został przedstawiony do konsultacji kierownikom jednostek organizacyjnych Policji. Przekazano go do wiadomości Zarządu Krajowego NSZZ Policjantów oraz umieszczono na stronie internetowej KGP.

  1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie państwa. Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych.

  1. Wpływ regulacji na rynek pracy

Regulacje nie będzie miała wpływu na rynek pracy, gdyż nie zawiera przepisów wiążących się z powstaniem lub likwidacją miejsc pracy.

5.      Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6.      Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7.      Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

 
 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone, Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz.390, Nr 120, poz.818 i Nr 140 poz.981.

[2] Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 70, poz. 410, z 1996 r. Nr 10 poz. 58. z 2000 r. Nr16, poz. 206, z 2002 r. Nr 196, poz.1657, z 2003 r. Nr 175, poz. 1694 oraz z 2005 Nr 135, poz.1133.

 


Metryczka

Data publikacji : 14.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry