Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia MSWIA zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ...

PROJEKT z dnia 11 grudnia 2007

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1])

z dnia ................................ 2007 r.

  

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

 

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 i z 2006 r. Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

 

 § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (Dz. U. Nr 116, poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, wydaje Komendant Główny Policji.

2. Upoważnienie wydaje się policjantowi służby prewencyjnej Komendy Głównej Policji lub komend wojewódzkich Policji, na podstawie pisemnego wniosku przełożonego policjanta. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) stopień, imię i nazwisko policjanta oraz jego numer legitymacji służbowej,

2) nazwę i siedzibę jednostki lub przedsiębiorcy objętego kontrolą,

3) numer i datę wydania koncesji oraz zakres usług objętych koncesją,

4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli oraz trybu ich wszczynania, określonych w § 6,

5) datę rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli.

3. Upoważnienie powinno zawierać w szczególności:

1) wskazanie podstawy prawnej,

2) oznaczenie organu Policji,

3) datę i miejsce wystawienia,

4) stopień, imię i nazwisko policjanta, nazwę jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę oraz numer legitymacji służbowej,

5) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy objętego kontrolą,

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli,

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,

8) podpis Komendanta Głównego Policji,

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.”.

2) skreśla się § 3.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencję wydawanych upoważnień prowadzi się w książce ewidencji upoważnień.

2. Wzór książki ewidencji upoważnień określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wypełnione książki ewidencji upoważnień przechowuje się na zasadach określonych w przepisach dotyczących organizacji archiwów i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w Policji.”.

4) skreśla się załącznik 1.

5) dotychczasowy załącznik nr 2 do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


 

Uzasadnienie

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia     11 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych wynika z potrzeby uwzględnienia doświadczeń 9 letniej praktyki stosowania rozporządzenia oraz zmian w systemie prawa.

 

W §2 określono podstawowe elementy wniosku kierowanego do Komendanta Głównego Policji o wydanie upoważnienia do kontroli działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych oraz elementy samego upoważnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Powyższa regulacja skutkuje jednocześnie koniecznością dokonania dalszych zmian w rozporządzeniu, mających jednak wyłącznie techniczny charakter:

 

1)      zmieniono brzmienie §2, ponieważ enumeratywne wyliczenie poszczególnych elementów upoważnienia do kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych czynni bezzasadnym potrzebę określenia wzoru upoważnienia;

2)      skreślono § 3, ponieważ okres ważności i sposób jego przedłużania określa ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

3)      w § 4 skreślono ust. 1 i dokonano zmiany numeracji załącznika, ponieważ odnoszą się do wzoru upoważnienia.

  

 

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

 1. Podmioty, na które oddziaływuje projektowane rozporządzenie:

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, którzy powołali wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób     i mienia posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy i nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

5. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji.

Projekt został przekazany do konsultacji z jednostkami organizacyjnymi Policji.

W ramach konsultacji i w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa ( Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ) projekt rozporządzenia został także umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

4. Przedmiot regulacji pozostaje poza zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

  [1])  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2006r. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007r. Nr 38, poz. 245).

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry