Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach ...

PROJEKT

z 12.11.07.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

 z dnia …………………2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje:

 § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857), w załączniku do rozporządzenia  Tabela  2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 

 

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej
- sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

 

UZASADNIENIE

 Wydanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe wynika  przede wszystkim z konieczności dostosowania przepisów do zmian wynikających z przepisów projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Zgodnie z przepisami wymienionego wyżej projektu rozporządzenia, zlikwidowane zostanie stanowisko służbowe aplikanta, dodane natomiast stanowisko zastępcy naczelnika zarządu oraz dodatkowe stanowiska średniego szczebla kierowniczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ponadto dotychczasowe stanowiska występujące w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji zostaną przemianowane na analogiczne stanowiska służbowe w Komendzie Głównej Policji (referent BSW na referenta, ekspert BSW na eksperta, itd.). Należy podkreślić, iż niniejszy projekt – zgodnie z założeniami ucywilniania stanowisk policyjnych w służbach wspomagających – nie przewiduje stanowisk dyrektora i kierownika biblioteki.

Projekt przewiduje także zmianę  wymagań w odniesieniu do policjantów na stanowiskach dyżurnych i ich zastępców. Praktyka stosowania dotychczasowych przepisów wykazała, że wymagania postawione policjantom na wskazanych stanowiskach służbowych są zbyt wysokie, co stwarza problem z mianowaniem ich na te stanowiska, a także może powodować w przyszłości zagrożenie obsadzenia stanowisk kierowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji, osobami spełniającymi odpowiednie wymagania. W związku z powyższym wypracowano zmiany mające na celu zniesienie dysproporcji jakie wystąpiły po wejściu w życie nowego rozporządzenia. Zmiany polegają na:

 1)      usunięciu wymogu posiadania przez zastępców dyżurnego KWP/KSP, dyżurnych KMP/KPP/KRP oraz KP o stanie etatowym powyżej 60 wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra lub innego równorzędnego;

2)      dodaniu możliwości posiadania przez zastępców dyżurnego KWP/KSP
z wykształceniem wyższym, kwalifikacji zawodowych podstawowych
z jednoczesnym zwiększeniem stażu służby do 6 lat;

3)      dodaniu możliwości posiadania przez dyżurnych KMP/KPP/KRP oraz KP o stanie etatowym powyżej 60 z wykształceniem wyższym, kwalifikacji zawodowych podstawowych z jednoczesnym zwiększeniem stażu służby do 6 lat oraz wykształcenia średniego i kwalifikacji zawodowych podstawowych, z jednoczesnym zwiększeniem stażu służby do 8 lat;

4)      zwiększeniu stażu służby do lat 5 dla zastępcy dyżurnego KMP, KPP i KRP, zastępcy dyżurnego KP o stanie etatowym powyżej 60 oraz dyżurnego KP o stanie etatowym do 60.

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

  1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na policjantów oraz kierowników jednostek szkoleniowych.

  1. Konsultacje społeczne.

Projekt rozporządzenia zamieszczono na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.gov.pl). Został przekazany również do wiadomości NSZZ Policjantów.  

  1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

      Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje wydatków dla budżetu państwa oraz dla budżetów samorządu terytorialnego.

  1. Wpływ regulacji na rynek pracy.

       Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy.

  1. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

       Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

  1. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.

       Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

 

 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia…. (poz. …..)

 

 Tabela 2

 

wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych

 

 

Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

Staż służby w latach

1

2

3

4

5

1

dyrektor biura

(równorzędnej komórki organizacyjnej),

dyrektor Centralnego Biura Śledczego, dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

2

zastępca dyrektora biura

(równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

6

3

rzecznik prasowy w KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe

4

4

główny księgowy budżetu w KGP

według odrębnych przepisów

wyższe

5

podstawowe

7

5

adiunkt - dyrektor instytutu

według odrębnych przepisów

 

wyższe

5

6

dyrektor instytutu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

7

profesor zwyczajny i nadzwyczajny

 

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

8

naczelnik zarządu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

9

dowódca oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

10

adiunkt - zastępca dyrektora instytutu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

11

zastępca dyrektora instytutu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

7

12

adiunkt - kierownik zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

13

kierownik zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

14

naczelnik wydziału – radca prawny

według odrębnych przepisów

wyższe

5

15

zastępca naczelnika zarządu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

16

naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

17

dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

 

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

18

główny księgowy - naczelnik wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

19

kwestor

według odrębnych przepisów

wyższe

5

20

radca

wyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe

5

21

radca prawny

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

22

redaktor naczelny

wyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe

5

23

kierownik ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

24

kierownik rektoratu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

25

zastępca dowódcy oddziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

26

zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

27

zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału

według odrębnych przepisów

wyższe

5

28

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

29

zastępca redaktora naczelnego

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

30

dowódca samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe

5

31

kierownik studium w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

32

kierownik studium

wyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe

5

33

adiunkt

według odrębnych przepisów

wyższe

5

34

adiunkt - zastępca kierownika zakładu

według odrębnych przepisów

wyższe

5

35

zastępca kierownika zakładu

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

36

zastępca kierownika ośrodka

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

37

rzecznik prasowy

wyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

podstawowe

3

38

dyżurny KGP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

39

ekspert

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

4

40

zastępca dyżurnego KGP

oraz dyżurny KSP i KWP

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

wyższe

5

41

starszy pilot4)

średnie

podstawowe

-

42

starszy mechanik 4)

średnie

podstawowe

-

43

starszy wykładowca w WSPol.

według odrębnych przepisów

wyższe

5

44

starszy wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe

5

45

wykładowca w WSPol.

 

według odrębnych przepisów

 

wyższe

4

podstawowe

5

46

wykładowca

wyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe

4

podstawowe

5

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

47

zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

wyższe z tytułem zawodowym magistra

lub innym równorzędnym

wyższe

5

48

kierownik izby dziecka

wyższe pedagogiczne

wyższe

4

49

naczelnik sekcji,

kierownik sekcji,

 

wyższe

wyższe

4

podstawowe

5

średnie

podstawowe

6

50

kierownik sekcji4)

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

51

lektor

wyższe

podstawowe

2

52

kapelmistrz

wyższe

podstawowe

-

53

dowódca kompanii w WSPol.

i szkole policyjnej

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

54

dowódca kompanii

wyższe

wyższe

4

średnie

podstawowe

6

55

kierownik referatu

wyższe

wyższe

3

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

56

II kapelmistrz

wyższe

podstawowe

-

57

zastępca naczelnika sekcji

wyższe

wyższe

3

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

58

 

 

 

zastępca dyżurnego KSP i KWP

 

 

 

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

59

dyżurny KMP, KPP i KRP oraz dyżurny KP o stanie etatowym powyżej 60

wyższe

wyższe

5

podstawowe

6

średnie

podstawowe

8

60

młodszy wykładowca

wyższe

podstawowe

5

średnie

podstawowe

15

61

zastępca dowódcy kompanii

wyższe

podstawowe

4

średnie

podstawowe

6

62

specjalista

wyższe

podstawowe

3

średnie

podstawowe

5

63

pilot4)

średnie

podstawowe

-

64

mechanik4)

średnie

podstawowe

-

65

asystent w WSPol.,

instruktor w WSPol.

według odrębnych przepisów

podstawowe

3

66

lekarz

według odrębnych przepisów

podstawowe

-

67

pomocnik dowódcy oddziału

wyższe

podstawowe

5

68

dowódca plutonu w pododdziale antyterrorystycznym

wyższe

podstawowe

3

69

zastępca dyżurnego

KMP, KPP i KRP,

zastępca dyżurnego KP o stanie etatowym powyżej 60 oraz dyżurny KP o stanie etatowym do 60

średnie

podstawowe

5

70

kierownik posterunku Policji

średnie

podstawowe

3

71

kierownik sekcji muzycznej

średnie muzyczne

podstawowe

-

72

kierownik ogniwa, rewiru

dzielnicowych

średnie

podstawowe

3

73

dowódca plutonu

średnie

podstawowe

3

74

asystent, detektyw, instruktor

średnie

podstawowe

3

75

dowódca drużyny

w pododdziale antyterrorystycznym

średnie

podstawowe

3

76

dzielnicowy

średnie

podstawowe

3

77

dowódca drużyny

średnie

podstawowe

3

78

pomocnik dyżurnego

średnie

podstawowe

3

79

referent

średnie

podstawowe

2

80

policjant

średnie

 

podstawowe

 

1

nie posiadający średniego

wykształcenia5)

81

pielęgniarka

według odrębnych przepisów

podstawowe

-

82

kursant

średnie

-

-

nie posiadający średniego

wykształcenia5)

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
do góry