OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Biuletyn Informacji Publicznej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1)   administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie jest Komendant Powiatowy Policji, ul. Wojska Polskiego 74A, 19-200 Grajewo;

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej  Policji jest Pani Katarzyna Jobda-Tołkacz – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w KPP w Grajewie,  tel. 86 474 18 04;

3)  dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4)  odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5)  dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6)  dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendę Powiatową Policji w Grajewie;

7)  każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

9)  każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 

 

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Szmigiel
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Szklarzewski Zespół ds. OIN, Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel
do góry