Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-15

 

Strona internetowa http://bip.grajewo.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • brak treści w nagłówku
  • brak legendy opisującej zestaw pól,
  • link nie zawiera tekstu ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
  • poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowy bip.kpp.grajewo.grajewo.pl  spełnia wymagania w 95,51 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie mł. asp. Sylwią Gosiewską, adres poczty elektronicznej: sylwia.gosiewska@grajewo.bk.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 7184 250. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod numer telefonu 47 7184211, e-mail: kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74A, 19-200 Grajewo

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie możliwy jest od ulicy Wojska Polskiego.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 74A w Grajewie. Oznaczona jest ona tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej stronie znajduje się poręcze. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Podjazd prowadzi do wejścia głównego do budynku.

W hallu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny oraz stanowisko kierowania gdzie funkcjonariusze i pracownik cywilny pełnią służbę odpowiedzialną między innymi za obsługę interesantów. Personel stanowiska kierowania nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na wprost od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczona jest drzwiami z zaporą otwieranymi na kartę, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. W przestrzeni komunikacyjnej budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie zminimalizowano bariery poziome i pionowe.  Naprzeciwko drzwi wewnętrznych wejściowych znajduje się platforma przyschodowa, przystosowana dla osób poruszających się na wózku i z niepełnosprawnością. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji osób przebywających w budynku, pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami udziela policjant lub pracownik, który obsługuje danego interesanta.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie, przy recepcji. Toaleta przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:

http:bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-się.html

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Grajewie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie mł. asp. Sylwią Gosiewską, adres poczty elektronicznej: sylwia.gosiewska@grajewo.bk.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 7184 250.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Uszyńskim, adres poczty elektronicznej jaroslaw.uszynski@bk.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 711 26 07.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 08.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Gosiewska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP Białystok - Wydział Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel

Nawigacja

do góry